Šta znači TRI.?

» tri. • gr. l.tres, tria predmetak u složenicama sa značenjem: tri, tro-

» Pogledajte i tri «