Šta znači TRI?

» tri • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: tri, tro.

» tri • pridev Neparan, jednocifren broj.

» Pogledajte i tri. «