Šta znači WELLNESS?

» Wellness • eng. Spoj dva pojma Well-being (biti dobro) i Fitness (biti u formi) - rezultat je Wellness, znači biti dobro i biti u formi. Ovaj izraz može pretstavljati i životni stil, ali ga u današnje vreme najčešće koriste kao marketing gde hoteli koji pored smeštaja nude wellness usluge (naprimer bazene, saune, masaže, fitnes teretane i slično).