Šta znači ULANČAVANJE?

» ulančavanje • imenica Povezivanje više stavki tako da jedna sledi drugu.

» ulančavanje • imenica (računari) U prograimima za obradu teksta, red (niz) za štampanje dokumenata jedan za drugim.
Povezani niz perifernih uređaja, jedan za drugim.