Šta znači TRIBUN?

» tribun • muški rod Kod Rimljana: starešina tribe (up. tribunus); starešina tribunata u Francuskoj (od 1799); fig. narodni vođa, demagog.