Šta znači TATARI?

» Tatari Prvobitno: ime jednog mongolskog plemena; docnije, u Sred. veku: opšte ime različitih ratnički plemena mongolskih, tunguskih i turskih u Srednjoj Aziji; danas: Turcima srodno pleme koje živi u krajevima na severnom delu Crnog Mora (Krim, Kavkaz, Ural i dr.); zbog svoje brzine i poznavanja mesta bili su čuveni, te su ih u Turskoj upotrebljavali kao skoroteče; otuda: tatarin = skoroteča, glasnik, ulak.