Šta znači TARIFIRATI?

» tarifirati • glagol Odrediti (ili određivati, utvrđivati, utvrditi) cenu, carinski stav itd.; up. tarifa.