Šta znači SUFIONIN?

» sufionin • ital. suffioni pl. geol. vodena para i gasovi sa bornom kiselinom, vodonikom i barskim gasom koji skupljaju iz zemlje kod Sijene i dr.