Šta znači ŠRAFIRATI?

» šrafirati • glagol Kod crtača, drvorezaca i bakrorezaca: povlačiti fine paralelne linije;
Senčiti pomoću linija koje se seku ili koje su paralelne (u crtežu);
U kartografiji: crtati planine šrafama; up. šrafe.