Šta znači ŠRAFE?

» šrafe U kartografiji: crtice pomoću kojih se pretstavlja reljef (na kartama).