Šta znači SPEKTROGRAM?

» spektrogram • nlat. spectrum, grč. gramma crta, linija fotografija spektra nekog nebeskog tela ili neke hemijske supstance.