Šta znači SPEKTOGRAM?

» spektogram • lat. spectrum, grč. graphein pisati snimljeni spektar na fotografskoj ploči ili filmu u spektografu.