Šta znači SOLIDARAIZAM?

» solidaraizam • nlat. solidaris sistem koji se, najpre u Francuskoj, samostalno razvio, pored individualizma i socijalizma, sa idejom o potrebi izvesnog prirodnog solidariteta, koji bi našao izraza u pravednom rešenju pitanja podele rada, naslednosti dobara i dr.