Šta znači SOLARIMETAR?

» solarimetar • lat. solaris sunčani, grč. metron mera instrument za merenje jačine Sunčeva zračenja na površinu Zemlje; piranometar.