Šta znači SOLARAN?

» solaran • lat. solaris sunčani koji se tiče Sunca, sunčev, sunčani; solarna godina isto što i tropska godina, v. pod tropski; solarna energija snaga ili energja koja nastaje direktnim pretvaranjem zračenja Sunca, bilo zagrevanjem, bilo upotrebom fotoelektričnih ćelija za prizvodnju električne struje; solarna konstanta količina Sunčeve energije koja za jedinično vreme stigne na jediničnu površinu Zemlje; za srednje rastojanje Zemlje od Sunca iznosi 1,376kW na m2; solarna mašina mehanička naprava koja toplotu sunčanog zračenja upotrebljava kao pogonsku snagu; solarna svetlost sunčana svetlost; solarno ulje sunčano ulje, koje se dobiva od mrkog uglja i ima veliku moć svetljenja.