Šta znači SODA?

» soda • ženski rod (hemija) hem. Natrijum-karbonat, veoma važan činilac u industriji stakla, sapuna kao i z apranje, beljenje i dr. (ranije se dobiav iz pepela nekih morskih i primorskih biljaka, a sada gotovo isključivo od kuhinjske soli);
Voda sa rastvorenom ugljenom kiselinom, CO2 (u naročitim, jakim staklneim bocama, tzv. sifonima).