Šta znači SNAST BRODA?

» snast broda • rus. snast opšti naziv za jarbole i jedra s pripadajućom opremom