Šta znači SABATISTI?

» sabatisti Hrišćanske sekte koje držeći se strogo Starog zaveta, smatraju da treba praznovati subotu mesto nedelje; sabatarijci.