Šta znači RABAT-KONTO?

» rabat-konto trg. račun o učinjenim popustu u ceni neke robe.