Šta znači PUNKTA DIEREZEOS?

» punkta dierezeos • lat. puncta, grč. diairesis razdvajanje, deljenje pl. gramatika. tačke koje se stavljaju iznad samoglasnika kao znak da ga treba čitati kao zaseban i samostalan glas.