Šta znači PUBLICIST(A)?

» publicist(a) • nlat. publicista pisac o javnim, naročito političkim i društvenim pitanjima i stvarima, novinar (žurnalist); ranije: znalac ili nastavnik državnog prava i nauke o državi.