Šta znači OSRECI?

» osreci Manji komad zemljišta za ispašu.