Šta znači OSMOZA?

» osmoza • ženski rod Rastvarač, kroz polupropusna opnu u gušću materiju.
Mešanje dveju tečnosti difuzijom kroz pregradu, propustljivu opnu, semimermeabilnu membranu (polupropustljivu opnu), koja ih razdvaja. Ako je jedna od ovih tečnosti rastvor, onda rastvorena građa, pošto ne može da prođe kroz opnu, vrši pritisak na ovu, jer ne može da se kreće, i to je osmozni ili osmotočni pritisak. Osmozni pritisak nezavisan je od rastvornog sredstva i pokorava se gasnim zakonim, tj. osmozni pritisak nekog rastvora je isti kao pritisak koji bi vršili molekuli kda ne bi bilo rastvornog sredstva, već bi prostor koji je njime zauzet bio na raspolaganjuonim molekulima u gasovitom stanju (up. diosmoza, egzosmoza, endosmoza); - osmotični postupak u fabrikaciji šećera: dobivanje većeg prinosa iz melase prolaskom kroz celulozu i pergamentsku hartiju. (grč.)