Šta znači ORO-?

» oro- • gr.. predmetak u složenicama sa značenjem: brdo, gora, planina