Šta znači ORO?

» oro • imenica (muzika) Crnogorsko kolo, kolo, ples; narodna igra (kod nas: u Crnoj Gori) (grč.)

» oro • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: brdo, gora, planina. (grč.)