Šta znači OKSI-?

» oksi- • gr... predmetak u složenicama sa značenjem: oštar