Šta znači OKSI?

» oksi • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: oštar.