Šta znači OBJEKTIVIZAM?

» objektivizam • muški rod U teoriji saznanja: priznanje objektivnih, tj. opštevažećih istina, vrednosti i normi, koje postoje nezavisno od subjekta koji saznaje; u etici: pravac koji suprotno subjektivizmu, odnosno kao njegova dopuna priznaje i teži da odredi objektivna merila i ciljeve etičkog delanja; nazvi za tendenciju prikrivanja društvene određenosti nauke i filozofije. (lat.)