Šta znači OBJEKTIVAN?

» objektivan • pridev Objektni, koji se tiče objekta, predmetni; stvaran, istinski, koji nije samo zamišljen, nego odista postoji, nezavisan od subjekta i subjektivnog mišljenja, prirode i od interesa subjekta, koji važi za sva razumna bića, opštevažeći; nepristrastan, pravedan, pravičan, ni po babu ni po stričevima; supr. subjektivan. (lat.)