Šta znači OBJEKT?

» objekt • muški rod Predtmet, stvar ili biće na koje je upravljen ljudski rad, pažnja ili posmatranje;
Vojno: tačka, uporište, mesto i dr. čijem se zauzimanju ili uništenju teži, ili koje se želi odbraniti od neprijatelja; (lat.)

» objekt • muški rod (lingvistika) Reč u rečenici na koju prelazi ili na koju se odnosi glagolska radnja, predmet.