Šta znači NAČERTANIJE?

» Načertanije • imenica Načertanije (akt- "memoar") sastavio je 184godine Ilija Garašanin (1812-1874), tadašnji ministar unutrašnjih poslova u ustavobraniteljskoj vladi Srbije. Ovo Garašinonovo delo, na čije glavne ideje je imao uticaja tekst koji je nešto ranije pripremio Čeh Franja Zah, koji je kao emigrant živeo u Srbiji i bio pristalica panslavističkih ideja, sadrži osnove nacionalne politike koju bi Srbija valjalo da vodi. Cilj Srbije bi morao da bude borba za ujedinjenje srpskih zemalja, sa težištem na nacionalnom radu u Bosni i