Šta znači LOŽA?

» loža • ženski rod Kolibica, kućica, ćelija;
U slobodnom zidarstvu: dvorana ili mesto gde se drže skupštine i sastanci, sama skupština, udruženje slobodnih zidara u jednoj pokrajini ili državi; zasebna ćelija za bolesnike u bolnici za umobolne;
mor. Sobica, kabina;
U menažerijama: Kavez za divlje životinje;
U Engleskoj: stan za čuvara kapije nekog parka; mala kućica na selu; kancelarija trgovačkog preduzeća, poslovnica, biro. (fr.)

» loža • ženski rod (teatar) U pozorištu ili drugim dvoranama za priredbe posebno ograđen deo sa zasebnim ulazom u kome su nekoliko udobnih sedišta, namenjenih uglavnom posetiocima.
Zasebno i pregradama odvojeno mesto sa više sedišta; soba za oblačenje glumaca.

» Pogledajte i loza «