Šta znači KVARTAR?

» kvartar • muški rod Mlada formacija kenozoika od dva odeljka: delivijum i aluvijum. (lat.)
Najmlađi slojevi Zemljine kore (diluvijum i aluvijum), sa prvim tragovima čoveka.