Šta znači KVALITATIVAN?

» kvalitativan • pridev Kavkoćni, osobinski, koji se odnosi na osobinu, kakvoću, vrednost neke stvari; kvalitativna razlika, razlika usled pripadnosti dvama rodovima, razliika po kakvoćči (supr. kvantitativna razlika); hem. v. analiza.