Šta znači KSILO-?

» ksilo- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: drvo, drveni.