Šta znači KRISTAL?

» kristal • muški rod Deo minerala koji ima oblik pravilnog mnogostranog tela (poliedra);
Fino, uglačano staklo u obliku domaćih predmeta;
Sitan šećer;
Čisti led, vedrac;
Prenosno: stvar ili pojava čista od svih primesa (grč.)
Ledu slično obrazovanje minerala; min. telo ograničeno ravnim geometrijskim površinama (pljosnima) i u svima delovima podjednakih hemijskih svojstava; kristalno staklo, providno, teško i veoma skupoceno staklo.

» kristal • prefiks Prva, početna reč u složenicama sa značenjem: led, sve što je ledu slično, kristal.