Šta znači KREACIJANIZAM?

» kreacijanizam • muški rod učenje Aristotela i crkvenih otaca po kome je bog stvorio čovečju dušu pri samom stvaranju tela i da ju je udahnuo u telo (supr. traducijanizam).