Šta znači KOSMO-?

» kosmo- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: svet, vasiona, vaseljena, vaseljenski.