Šta znači KE?

» ke • muški rod Red, povorka lica koja čekaju na red (npr. na ulazu u pozorišnu blagajnu i sl.); ograđen prostor pred blagajnom, da bi se izbegla gužva; bilijarski štap, tak; muz. drška na violini, žičnik, hordar. (fr.)