Šta znači KANONSKI?

» kanonski • pridev Koji odgovara crkvenim propisima (kanonima), koji je u skladu sa crkvenim propisima i autoritetom, propisan, verodostojan (knjige, spisi); crkveni, papski; fig. koji služi kao uzor, uzoran, ugledan. (grč.)

» kanonski • prilog Prema propisima.