Šta znači KANKIRINSKI?

» kankirinski • nl. cancrinus, l.cancer rak koji ide kao rak; o stihovima: koje treba čitati odnatrag, ili kod kojih je, čitanispreda ili odnatrag, isti red reči, napr. Signe te,signa; temere me tangis et angis.