Šta znači KANEVA?

» kaneva • ženski rod (odevanje) Juta, retko platno sa pravilnim četvrtastim rupicama za đerđev (za vez); holandsko jedrilsko platno; fig. prvi nacrt književnog dela ili slike, skica, plan; u talijanskoj nepisanoj komediji: podela dramske građe na činove i scene, koje posle glumci ispunjavaju improvizujući.