Šta znači INFEUDIRATI?

» infeudirati • glagol Dati (ili davati) u feud, davati (ili dati) u leno.