Šta znači INCIDENTAN?

» incidentan • pridev Upadni; umetnut; uzgredan, sporedan, slučajan; incidentni ugao, opt. upadni ugao (supr. refleksioni ugao ili refrakcioni ugao).