Šta znači IMANENTAN?

» imanentan • pridev Unutrašnji, koji ostaje unutra, bitan, neodvojiv; u teoriji saznanja: koji ostaje u granicama mogućeg iskustva (Kant), ili u granicama svesti (Fihte); po Spinozi, boj je imanentni uzrog sveta, dakle sam svet; supr. transuentan, transcendentan.