Šta znači IJATRO-?

» ijatro- • gr. predmetak u složenicama sa značenjem: lekar, lekarski.