Šta znači IDEALIZAM?

» idealizam • muški rod Realizmu i materijalizmu suprotan pogled na svet, po kojem je spoljni svet samo predstava subjekta koji opaža, čak i materija samo oblik u kojem duh dolazi do izražaja; apstraktni idealizam, platonska pretstava o samostalnom i nezavisnom postojanju prapojmova, zakona: saznanje stvarnosti jeste saznanje zakona stvari, te je zakon stvarnost, a pojedine stvari su prolazne; praktični idealizam, upravljanje volje prema idealnom, težnja da se u životu ostvari ono što se smatra idealnim, savršenim; objektivni ili konkretni idealizam, onaj po kome pojmovi razuma postoje u samoj stvarnosti (Hegel); subjektivni idealizam, učenje po kome je spoljni svet samo pretstava, a stvarno postoji samo posmatrač; up. materijalizam, realizam. (grč.)