Šta znači HISTERON-PROTERON?

» histeron-proteron • gr. "kasnije-ranije") 1. ret. figura koja se sastoji u obrnutosti prirodnog reda dvaju rečeničnih delova, napr.: "Obojica, pošto ih je odgajila i rodila božanska mati" (Homer); 2. log. pogreška u dokazivanju koja nastaje kad se jedan stav izvodi iz drugog, koji bi tek pomoću prvog trebalo dokazati.