Šta znači HIRO-?

» hiro- • gr. gen. predmetak u složenicama sa značenjem: ruka.