Šta znači HIRO?

» hiro • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: ruka.